Możliwość wyboru nazwiska dla dzieci małżonków

Planuję wziąć wkrótce ślub. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie wyboru nazwisk, które będą nosić nasze wspólne dzieci, a także my sami. Jakie mamy opcje w tym zakresie – czy jeśli zdecydujemy się z przyszłym mężem na noszenie odrębnych nazwisk, to co z nazwiskiem dzieci? Jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia w tej kwestii, w jaki sposób rozstrzygnie się wówczas ewentualny spór?

Wybór nazwiska, które małżonek będzie nosić po ślubie to indywidualna sprawa każdego z narzeczonych. Sprawa nazwiska wspólnych dzieci to już sprawa, która powinna być rozstrzygnięta w drodze porozumienia. Jeśli chodzi o kwestię pierwszą – która pośrednio wpływa na drugą – to należy wyjaśnić, że o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (np. w przypadku zawarcia małżeństwa w tzw. trybie konkordatowym).

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Stanowi o tym art. 88 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682). Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Przepisy, podobnie jak w przypadku nazwiska małżonków, eliminują zatem możliwość wystąpienia sporu prawnego w razie niedojścia do porozumienia w tej kwestii.

Należy pamiętać, że przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o wyborze nazwiska, jeżeli wcześniej nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.

(Why?)

Źródło: http://www.gofin.pl/prawnik-radzi//17,2,131,165091.htmlDodaj komentarz